ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ຂອງ ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ແອັວເອັມເອັສ ຈໍາກັດ ໂດຍມີຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ທີ່​ ເປັນມືອາຊີບ ທີ່ພ້ອມຈະມາຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃນຫຼັກສູດດ້ານລຸ່ມນີ້:

ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ:
1. Microsoft office (Word) 6hrs ລົງທະບຽນ / Register
2. Microsoft office (Excel) 6hrs ລົງທະບຽນ / Register
3. Microsoft office (PowerPoint) 6hrs ລົງທະບຽນ / Register
4. Microsoft office (Publisher) 6hrs ລົງທະບຽນ / Register
5. Basic Photoshop 6hrs ລົງທະບຽນ / Register
6. Advanced Photoshop 6hrs ລົງທະບຽນ / Register
7. Basic Premiere Pro 12hrs ລົງທະບຽນ / Register
8. Advanced Premiere Pro 24hrs ລົງທະບຽນ / Register

ຫຼັກສູດທັງໝົດຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານຊອບແວລາວ-ອິນເດຍແມ່ນໄດ້ຖືກຍອມຮັບໂດຍສູນ​ C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing) ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້:

ຫຼັກສູດໄລຍະຍາວ:
1 CCJP Certificate course in Java Programming 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
2 CCMS .NET Certificate Course in MS.Net 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
3 CCST Certificate Course in Software Testing 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
4 CCBC Certificate course in Business Computing 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
5 CCiOSP Certificate Course in iOS Programming 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
6 CCEHIS Certificate Course in Ethical Hacking & Information Security 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
7 CCAP Certificate Course in Android Programming 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
8 CCAWT Certificate Course in Advanced Web Technology 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
9 CCPM Certificate Course in IT Project Management 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
10 CCLSA Certificate Course in Linux System Administration 320 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
11 ADIT Advanced Diploma in Information Technology 288 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ
12 CCDCN Certificate Course in Data Communication & Networking 144 Hrs ກຳລັງຈະເປີດ

1. Certificate course in Java (CCJP)
Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level
Course Pre-requisites: Sound knowledge of Computing Fundamentals and Fundamentals of Programming.
Course Contents:

2. Certificate Course in MS.NET Programming (CCMS .NET)
Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level.
Course Pre-requisites: Sound knowledge of Computing Fundamentals and Fundamentals of Programming.
Course Contents:

3. Certificate Course in Software Testing (CCST)
Eligibility Qualification: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to
10+2 level
Course Pre-requisites: Sound knowledge of Computing Fundamentals and Fundamentals of Programming.
Course Contents:

4. Certificate Course in Business Computing (CCBC)
Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level
Course Pre-requisites: Sound knowledge of Computing Fundamentals and
Fundamentals of Programming.
Course Contents:

5. Certificate course in iOS Programming (CCiOSP)
Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level.
Course Pre-requisites: Sound knowledge of Computing Fundamentals and
Fundamentals of Programming.
Course Contents:

6. Certificate Course in Ethical Hacking & Information Security (CCEHIS)
Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level
Course Prerequisite: Candidate should have knowledge of computer & networking
fundamentals and Basic Computer Programming with OOPs concepts.
Course Contents:

7. Certificate course in Android Programming (CCAP)
Eligibility Qualification: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to
10+2 level
Course Prerequisite: Sound knowledge of Computing Fundamentals and
Fundamentals of Programming.
Course Contents:

8. Certificate Course in Advanced Web Technology (CCAWT)
Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level
Course Pre-requisites: Sound knowledge of Computing Fundamentals and
Fundamentals of Programming.
Course Contents:

9. Certificate Course in IT Project Management (CCPM)
Eligibility Criteria: Any Engineering Graduate
Course Prerequisites: Sound computing background, knowledge of OOPS
concepts.
Course Contents:

10. Certificate in Linux System Administration (CCLSA)
Eligibility: Any Engineering /Science graduate with mathematics up to 10+2 level
Course Prerequisites: Candidate should have basic knowledge of computer,
Operating system and networking fundamentals with logical approach.
Course Contents:

11. Advanced Diploma in Information Technology (ADIT)
Eligibility Qualification: Any Graduate
Course Prerequisites: Computing Fundamentals & Programming basics
Course Contents:

12. Certificate Course in Data Communication and Networking (CCDCN)
Eligibility Qualification: Any Graduate
Course Prerequisites: Computing Fundamentals & Programming basics
Course Contents: