Microsoft Office

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ຈະເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Certified Microsoft Office Power User ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  • ຈະປີດຮັບສະໝັກ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2022.
  • ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022.
    (ຈັນ – ພຸດ – ສຸກ ເວລາ 5:30 pm – 07: 30 pm.) ເປັນໄລຍະເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ.

ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ແລ້ວຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ: www.cesdt.gov.la, ລົງທະບຽນ / Register
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 59963000 ອຈ ສຸກສະຫວັນ ໂຄດສະວັນນະວົງ


Leave a Reply

Your email address will not be published.