Photo & Video Editor

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ຈະເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Photo & Video Editor ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຈະປີດຮັບສະໝັກ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2022. ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022.(ຈັນ – ພະຫັດ ເວລາ 6:00 pm – 07: 30 pm.) ເປັນໄລຍະເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ. ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ແລ້ວຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ: www.cesdt.gov.la, ລົງທະບຽນ / Registerສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 59963000 ອຈ ສຸກສະຫວັນ ໂຄດສະວັນນະວົງ

Microsoft Office

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ຈະເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Certified Microsoft Office Power User ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຈະປີດຮັບສະໝັກ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2022. ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2022. (ຈັນ – ພຸດ – ສຸກ ເວລາ 5:30 pm – 07: 30 pm.) ເປັນໄລຍະເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ. ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ແລ້ວຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ: www.cesdt.gov.la, ລົງທະບຽນ / Registerສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 59963000 ອຈ ສຸກສະຫວັນ ໂຄດສະວັນນະວົງ