ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Certificate Course in Data Communication & Networking

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ຈະເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວໃນຫົວຂໍ້: Certificate Course in Data Communication & Networking ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຫົວຂໍ້ CCDCN  ຈະປີດຮັບສະໝັກ ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2021. ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານທາງ Online. (ວັນຈັນ – ວັນສຸກ ເວລາ 9:00 am – 12: 00 pm.) ເປັນໄລຍະເວລາ 140 ຊົ່ວໂມງ. ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ແລ້ວຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ: www.cesdt.gov.la, ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 59963000 ອຈ ສຸກສະຫວັນ ໂຄດສະວັນນະວົງ