ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອດ້ວຍໂປຣແກຣມ filmora

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອດ້ວຍໂປຣແກຣມ filmora ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 25 ມີນາ 2021. ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ:– ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອ ແລະ ຄິບສຽງ– Layout, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຄຳສັ່ງພື້ນຖານຂອງໂປຣແກຣມ– ການໃສ່ Transitions ໃຫ້ວິດີໂອຫນ້າສົນໃຈ– ການໃສ່ Subtitle ໃຫ້ວິດີໂອ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: www.cesdt.gov.laຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເວັບໄຊທ໌: www.cesdt.gov.la