ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Certificate Course in Advanced Web Technology (CCAWT)

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Certificate Course in Advanced Web Technology (CCAWT)ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021.ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ:– ແນວຄວາມຄິດດ້ານຄອມພີວເຕີ ແລະ ໂປຣແກຣມ– ການຂຽນເວັບໄຊທ໌ I (HTML, CSS, Ajax)– ແນວຄວາມຄິດ Database– ການຂຽນເວັບໄຊທ໌ II (PHP, Java scripts)– Internet Technologyລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: www.cesdt.gov.laຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ໂທ: 020 56564005 ອຈ. ຊີວາ ວິມາລາ