ການອອກແບບສື່ພີມດ້ວຍ illustrator

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ ການອອກແບບສື່ພີມດ້ວຍ illustrator ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2020ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ:- ແນະນໍາຫຼັກການອອກແບບ- ແນະນໍາໂປຣແກຣມ- ວິທີການໃຊ້ງານເຄື່ອງມື- ພື້ນຖານການສ້າງ Shape- ການເຮັດ Typography ການອອກແບບສື່ພີມດ້ວຍ illustrator ລົງທະບຽນເລີຍ

WP ການສ້າງເວັບໄຊທ໌ດ້ວຍ WordPress

WP ການສ້າງເວັບໄຊທ໌ດ້ວຍ WordPress ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວ ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ ການສ້າງເວັບໄຊທ໌ດ້ວຍ WordPressທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 22 ພະຈິກ ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວ ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ: – ນຳສະເໜີເຕັກໂນໂລຊີໃນໂລກອິນເຕີເນັດ – ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ WordPress – ພື້ນຖານ Database – ການຕິດຕັ້ງ WordPress – ການໃຊ້ງານເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃນ WordPress – ທົດສອບການສ້າງ Ecommerce – ຂັ້ນຕອນການສະໝັກຂໍຈົດທະບຽນເວັບໄຊທ໌ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ Java Programming

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ Java Programming ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2020

CESDTເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ Data Communication and Networking

ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊອບແວລາວ-ອິນເດຍໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ Data Communication and Networking, ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເຖີງວັນທີ14 ກັນຍາ 2020